Продължете към съдържанието

С нов декан е факултет „Фармация“ на МУ-Плевен

  • Новини

Доц. Христина Лебанова е новоизбраният декан на фармацевтичния факултет

На  проведено отчетно-изборно Общо събрание на Факултет „Фармация“, на което бе избран новият декан на най-младия факултет – доц. Христина Лебанова. Тя поема управлението на факултета до юни 2025 г., а длъжността зам.-декан ще продължи да изпълнява доц. Мая Йотова.

В началото на заседанието на Общото събрание председателят доц. д-р Галя Ставрева даде думата на доц. д-р Мариела Камбурова, ВрИД декан на Факултета по Фармация, която представи отчета за дейността на Факултета за периода юни 2022 – септември 2023 г. След приемане на отчета бяха представени двамата кандидати за декан – доц. Мая Йотова и доц. Христина Лебанова.

Кандидатите за декан представиха мандатните си програми и отговориха на въпроси от страна на членовете на Общото събрание. След таен вот с малка преднина за декан бе избрана доц. Христина Лебанова.

В мандатната си програма доц. Лебанова очерта ключовите приоритети в развитието на Факултета по фармация: акредитиране на докторски програми в ПН 7.3 Фармация, насърчаване на отличните студенти и докторанти да участват в конкурси за преподаватели във Факултет „Фармация“; нарастване на дела на нехабилитираните преподаватели по специализираните фармацевтични дисциплини; провеждане на целенасочена политика и активна колаборация с ръководството на Университета с цел осигуряване на диференцирано увеличение на заплатите на преподавателите във Факултета. След което тя детайлно изложи целите и задачи, които си поставя за изпълнение в сферата  на учебната дейност, научноизследователската дейност, следдипломното обучение, административната дейност и в обществената сфера.

В заключение доцент Лебанова подчерта: „Сътрудничеството е в основата на този мандат, тъй като Факултетът се стреми да установи по-дълбоки отношения с академични партньори, институционални партньори и заинтересовани страни от индустрията. Тези съюзи не само ще обогатят академичната среда, но и ще стимулират провеждането на научни изследвания и внедряване на получените резултати в практиката.“

Доц. Христина Лебанова е магистър-фармацевт със специализация по клинична фармация от Медицински университет – София и магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт от Медицински университет – Плевен. От 2015 г. е доцент в Медицински колеж на МУ-Плевен, а от 2016 г. е част от преподавателския състав на Факултет „Фармация“. Доц. Лебанова преподава по задължителните дисциплини „Социална фармация и фармацевтично законодателство“ и „Фармацевтични грижи“, както и по свободноизбираемите дисциплини „История на фармацията“ и „Клинични изпитвания на лекарствени продукти“. Научен ръководител е на трима докторанти и на трима  специализанти. Ръководител е на три научни проекта.

Доцент Лебанова е член на държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика“. Тя е председател на Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз и член на Управителния съвет на Българската асоциация по индустриална фармация. Тя е сред учредителите на консорциума Pharmacy of Tomorrow, който обединява учени в областта на фармацевтичната практика от България, Полша, Португалия, Украйна, Турция и Сърбия.