Продължете към съдържанието

Проектът на Община Плевен за смяна на старите топлоуреди с нови екологични устройства е в процес на оценка

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен”, който беше внесен за одобрение от Управляващия орган на Програма „Околна среда” 2021 – 2027 г. на 20 октомври 2023 г., е в процес на оценка.

Проектът предвижда безплатна подмяна на стари неефективни стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво (дърва и/или въглища) с нови екологични и енергоспестяващи отоплителни уреди, отговарящи на изискванията на Директива2009/125/ЕО, използващи пелети или друг вид биомаса, и/или преминаване на алтернативно отопление – електричество.

В проектното предложение са заложени доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди/системи за отопление. Прогнозните количества уреди са определени съобразно данните от проведеното проучване на нагласите на населението в община Плевен и възлизат на: 6 891 климатика; 285 термопомпи „въздух-вода“; 104 отоплителни устройства, използващи пелети; 1 420 стоманени панелени радиатори.

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен” е разработен по мярка „За по-чист въздух”, Процедура „Въздух” 5 на Програма „Околна среда” 2021 – 2027 г.