Продължете към съдържанието

Приеха годишния отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за качество на атмосферния въздух в община Плевен

Общо 27 проверки по сигнали за нерегламентирано изгаряне на гуми, пластмаси, текстил и др., са извършени на територията на община Плевен през изминалата година, 13 са проверките на строителни площадки. И по двете мерки нарушения не са установени.

Това става ясно от Отчета за изпълнение на мерките, заложени в Комплексната програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен. Справката е за изминалата 2023 г. и бе представена днес пред Общинския съвет:

Във връзка с Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), приет с решение на Министерски съвет и в изпълнение на Заповед на МРРБ, се посочва, че е даден официално старт на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. В този етап Община Плевен има одобрени за саниране 18 многофамилни жилищни сгради Одобрените проектни предложения са на обща стойност 27 846 968,53 лв. В резервен списък са останали проектни предложения за 40 жилищни сгради в Плевен на обща стойност от над 53 млн. лв.;

Изготвено и подадено е проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“, кандидатстващо за финансиране по процедура „За по-чист въздух“ по Програма „Околна среда 2021-2027г.“. В проекта е заложена доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди/системи за отопление. Прогнозните количества уреди са определени съобразно данните от поведеното проучване на нагласите на населението и са както следва: 6891 климатика, 285 термопомпи „въздух-вода“, 104 отоплителни устройства, използващи пелети, 1420 стоманени панелени радиатори. Проектното предложение е в процес на оценка от Управляващия орган;

Относно провеждането на проучване на възможностите за поставяне на индивидуални пречиствателни (филтри) на горивни инсталации в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, в отчета е записано, че такъв проект не е изготвен;

По мярка „Постоянен контрол за неправилно паркиране, особено в зелените площи“ през годината са съставени 514 фиша за паркирани моторни превозни средства в тревни площи;

Ежедневно се извършват дейностите машинно метене и миене по договор с предмет: „Поддържане на чистотата – метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни пространства, спирки за обществен транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци на гр. Плевен“. През 2023 г. е извършено три пъти генерално измиване на всички улици и булеварди в град Плевен. Миенето се извършва в периода от м. март до м. октомври – при благоприятни метеорологични условия;

Относно основните ремонти на общински пътища, в приетия за 2023 г. отчет е посочено, че са рехабилитирани 10 900 м2 от общински пътища и улици в Плевен с обща площ от 12 050 м2. През периода няма предприети действия за изграждане на подземни и надземни паркинги за МПС;

През 2023 г. не са внасяни за разглеждане и одобряване инвестиционни проекти за източен обходен път на гр. Плевен – районна артерия III клас, предвиден като проектен в част Прогноза на ОУП на град Плевен.

Комплексната програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен е приета с решение на Общинския съвет през м. януари 2021 г. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, ежегодно до 31 март се внася отчет за изпълнението й за предходната календарна година в местния парламент. Екземпляр от отчета се представя и в РИОСВ.

На днешното заседание Общински съвет – Плевен прие и Програма за опазване на околната среда на Община Плевен 2023 – 2028 г. с неразделни части: Доклад с резултатите от проведеното анкетно проучване; Приложения „Раздел „Лечебни растения“ и „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Плевен“.