Продължете към съдържанието

Медицинският университет е домакин на Лятна академия по молекулярна патология

„Патология на гърда – предизвикателства в диагностиката. Място на персонализираната медицина в диагностиката и терапията“, е темата на лятната академия, която ще се проведе в Медицински университет /МУ/-Плевен на 3 и 4 юни. Тя се организира от Български алианс за прецизна и персонализирана медицина /БАППМ/ и Медицински университет-Плевен.   Алиансът по прецизна и персонализирана медицина и Медицинския  университет в Плевен, продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света.

Двудневната академия по молекулярна патология “Дигитална патология на гърда”, посветена на карцином на гърда. Планирана като събитие на живо, в мултидисциплинарен формат, с гост- лектор  проф. д-р Тибор Тот – международно известен мамарен патолог,  известен с научните си интереси  в областта на теорията на „болния лоб” и  прецизната патология на мамарния карцином.

Проф. Тот ще представи клинични случаи, демонстриращи начин на растеж на карциноми на гърда, корелацията с молекулярни субтипове и образна находка, клиничното значение на тези фактори в светлината на персонализираната медицина.

Първата част на академията е посветена на мултидисциплинарната гледна точка на съвременните образни и инструментални диагностични методи, включително вакуум аспирационна биопсия и нейното място в диагностиката и терапията на микрокалцификати и други лезии на гърдата.

Фокус на Академията са и новостите в класификацията на тумори на гърда по СЗО,  стратификатори на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми, както и нашият опит в геномното секвениране в клиничната практика, касаеща предиспозиция за рак на гърда и съвременни терапевтични стратегии за локално и ситемно лечение.

Вторият ден на Академията е посветен на мисията ни да обучаваме специализантите по програмата за СДО. Ще бъдат покрити теми като нормална хистология на гърда, възрастови и физиологични вариации, епителни прилиферативни лезии без и с атипия. Участниците ще бъдат  запознати с препоръките за добра практика за макроскопска обработка на материали от гърда, преценка на ефекта от проведена неоадювантна химиотерапия,  морфологичните варианти на инвазивни карциноми, както и прогностични и предиктивни биомаркери.

Фокус на академията за обучение на специализанти ще бъдат и молекулярните подвидове карцином на гърда.

Теоретичната част ще бъде демонстрирана със случаи от практиката с помощта на интерактивна интернет базирана система за дигитална микроскопия, като биопсичните казуси ще бъдат достъпни предварително за регистрираните участници и ще бъдат обсъдени на 4 юни.

 Участниците в Академията ще получат сертификати.

Очакваме Ви!

д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на УС на БАППМ