Продължете към съдържанието

Област Плевен отново е осигурена с най-много болнични легла, медицински специалисти и лични лекари

67,3 медици се падат на 10 000 население в Плевен, а разпределението на личните лекари е 8,2 на 10 000 души

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2021 г.за страната е 796.8 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 12.9 пункта (783.9). За поредна година отново най-високи са стойностите на показателя в област Плевен  1 125.3 на 100 000 души от населението. На второ място е област  Смолян 1 067.3, следвана от Пловдив 1 017.9. Най-ниски малко болнични легла има в областите Перник 378.7,  Ямбол 395.2 и Видин  –425.1.

Към края на миналата година в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 54 491 легла, от които 319 болници с 52 246 легла. В сравнение с предходната година лечебните заведения за болнична помощ намаляват с едно, а леглата в тях се увеличават с 275, или с 0.5%. Заведенията за извънболнична помощ са 2 133 с 1 285 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 151 с 1 939 легла.

Заведенията за извънболнична помощ у нас към края на 2021 г.  са 2 133 с 1 285 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година броят на тези заведения се увеличава с 1.7%, а броят на леглата в тях намалява с 0.8%. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на миналата година тези заведения са 151 с 1 939 легла, като най-голям е броят на хосписите – 47 с 1 325 легла. В сравнение с 2020 г. броят на леглата в други лечебни и здравни заведения се увеличава незначително (с 0.2%).

Относно медицинския персонал в края на 2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 604 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 499, като 6 585 от тях работят в практики със сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 451, от които 28 816 медицински сестри и 3 264 акушерки. В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 17 179 лекари и 38 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 26 340, от които 18 352 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 10 255 лекари и 7 082 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6 731) и лекари по дентална медицина (6 585), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. В другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (1 830) и в диагностично-консултативни центрове (1 296). В други лечебни и здравни заведения – детски ясли и кабинети в училища към 31 декември 2021 г. на основен трудов договор работят 2 170 лекари и 379 лекари по дентална медицина.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 23.4 до 67.3 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Отново  Плевен  е сред водещите по осигуреност на населението с медици- 67.3 на 10 000 души. След него се нарежда  София (столица) (54.5), Пловдив (52.3) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (23.4 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Силистра (27.4).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5.8 на 10 000 души от населението и в сравнение с 2020 г. остава непроменена. И тук най-висок е показателят за областите Плевен 8.2 на 10 000 души, Видин (7.0) и Стара Загора (6.8). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.2 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3) и Разград (4.4). Осигуреността  с лекари по дентална медицина за страната е 11.0 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (17.8 на 10 000 души), София (столица) (14.5), Варна (13.7) и Смолян (12.5). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Разград (5.6), София (5.7), Търговище (5.8) и Силистра (6.3 на 10 000 души от населението).