Продължете към съдържанието

Национална среща на  главните  медицински сестри се фокусира върху преодоляването на  кадровата криза в здравеопазването

В София, на 10 юли,  се  проведе Национална  среща на главни медицински сестри под наслов “Кадровата криза в здравеопазването – възможно ли е да бъде преодоляна?”.

Събитието е  организирано  от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в партньорство с  УМБАЛ “Света Анна”-  София. В Националната среща на главните  медицински  сестри  взе участие и Виолета Димитрова, главна сестра на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“-Плевен.

На срещата бяха  обсъдени възможните краткосрочни и дългосрочни политики в здравеопазването с фокус върху преодоляването на кадровата криза в сферата на здравните грижи. Силно обезпокояващи  са фактите, че за 15 години, специалистите по здравни грижи в болниците  са с  40% по-малко. По данни на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи към края на миналата година у нас работят близо 24 000 медицински сестри, малко над 4000 акушерки, около 2000 фелдшери.

В  презентация си „Кадровата криза в здравеопазването – възможно ли е да бъде преодоляна?“ , председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева  представи данни за настоящата ситуация на кадрови дефицит, нарастващата нужда от осигуряването на качествени здравни грижи и необходимостта от политическа воля за прилагането на незабавни мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за задържането на специалистите по здравни грижи и привличането на нови кадри.

Интерес предизвика и презентацията „Управление на здравните грижи в УМБАЛ „Св. Анна“ в условия на кадрова криза“, с която  бяха   ще представени добри практики в лечебното заведение по отношение на условията на труд, заплащането и продължаващото обучение на медицинските кадри.

По време на дискусията участниците в срещата имаха възможността   да споделят  добри практики и конкретни проблеми в ежедневната си дейност, с което  бе постигнато  обединение  около общи идеи за справяне с кадровата криза. Беше дадена препоръка, в която се казва, че  „лекарите и специалистите по здравни грижи трябва да работят в партньорство, а не в подчинение“.

В края на срещата беше приета декларация от името на съсловната организация, адресирана до народните представители, сегашни и бъдещи управляващи в централната и местната власт.

Декларацията настоява за незабавни мерки за:

Създаване на устойчива система за планиране на необходимостта от медицински персонал.

Създаване на нормативно регламентирана система за определяне на нуждите от минимален брой медицински специалисти за функциониране на всяко звено в системата на здравеопазване.

Създаване на законодателна рамка на правомощията, отговорностите, мястото и възнаграждението на всички, упражняващи професиите от направление “Здравни грижи” в болничната и извънболничната помощ.

Разработване и приемане на методика за минимално стартово възнаграждение и устойчиво нарастване на трудовите доходи на медицинските специалисти по здравни грижи, спрямо нивото на професионална квалификация.

 Гарантирано , предвидимо и устойчиво кариерно развитие.