Продължете към съдържанието

Медицински унсиверситет – Плевен поема председателството на Сдружението на медицинските университети в България

На заседание на Управителния съвет на Сдружението на медицинските университети, проведено на 09.11.2023 г., бе избран нов Председател на Управителния съвет. Ректорът на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) проф. д-р Добромир Димитров, ще представлява Сдружението като негов председател с двугодишен мандат.

Първият мандат на управление бе на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Поради изтичане на мандата, на мястото на проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ-Плевен с мандат 2013-2021 г., като нов член на Управителния съвет на Сдружението бе избран проф. д-р Красимир Иванов, ректор на МУ-Варна с мандат 2012-2020 г.

По една от разглежданите точки от дневния ред, Сдружението на медицинските университети реши да предприеме действия за съдебно оспорване на неравноправното разпределение спрямо медицинските университети на предвидените средства в ПМС №158/21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища чрез бюджета на МОН за 2023 г. По силата на Постановлението Министерски съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 16 000 000 лв. чрез бюджета на МОН за 2023 г. за финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните университети от 1 август 2023 г.

Сдружението на медицинските университети в България бе учредено през м. октомври 2021 г. със следните цели: да изразява и защитава общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и местни институции, както и пред обществото; да участва в процесите на формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в сферата на здравеопазването; да служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско образование в България и да утвърждава престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина и да съдейства за разширяване на присъствието на българските медицински висши училища там.