Продължете към съдържанието

Медици от различни специалности участват в Лятната академия по молекулярна патология

Медицинският университет в Плевен е домакин на Лятна Академия по молекулярна патология, каза по време на откриването й д-р Жасмин Коева-Балабанова, председател на Българския алианс за прецизна и персонализирана медицина. От създаване на алианса по персонализирана медицина това е четвърто издание на академията, която се провежда в рамките на два дни 3 и 4 юни в ТЕЛЕЦ на МУ-Плевен. Откриването уважи ректорът на МУ-Плевен, проф. д-р Добромир Димитров, който каза, че през последните месец и половина е изключително щастлив, тъй като това е поредният научен форум, който е присъствен. „Имаме възможност за директен контакт, както и да провеждаме дискусии, както се случваше преди пандемията. Искам да споделя, че през последните 20 години съвестно с нашите патолози от Катедра по Патоанатомия към МУ-Плевен, имахме възможността заедно с уролози, хирурзи, гинеколози да въведем нови и съвременни методи за диагностика и лечение на различни онкологични заболявания. Алгоритмите за лечение в Плевен на рак на гърдата, на дебелото черво, на шийката на матката са създадени благодарение на продуктивността на нашите патолози. Много колеги са ми задавали въпроса, защо при нас нещата се случват. Защото при нас има диалогичност има продуктивност, има партньорство и подкрепа, която е системна“, каза в хода на откриването ректора на МУ-Плевен, проф. д-р Добромир Димитров.

Проф. д-р Савелина Поповска, която е ръководител на Катедра Патоанатомия на МУ-Плевен, благодари на присъстващите специалисти в залата. „Рудолфщайн  казва, че светлината никога не влиза само през един прозорец. За това при нас са колеги от различни специалности- образна диагностика, патолози, хирурзите, лъче и химиотерапевтите, защото смятаме, че рака на гърдата заслужава мултидисциплинарност, заслужава диалог“, каза още проф. д-р Поповска. Двудневната Академия, на която МУ-Плевен е домакин е на тема: „Патология на гърда – предизвикателства в диагностиката. Място на персонализираната медицина в диагностиката и терапията“. Събитието е в мултидисциплинарен формат, а специален гост-лектор е проф. д-р Тибор Тот – международно известен мамарен патолог, известен с научните си интереси в областта на теорията на „болния лоб” и прецизната патология на мамарния карцином. Проф. Тот представи клинични случаи, демонстриращи начин на растеж на карциноми на гърда, корелацията с молекулярни субтипове и образна находка, клиничното значение на тези фактори в светлината на персонализираната медицина.

Първата част на академията е посветена на мултидисциплинарната гледна точка на съвременните образни и инструментални диагностични методи, включително вакуум аспирационна биопсия и нейното място в диагностиката и терапията на микрокалцификати и други лезии на гърдата.

Фокус на Академията са и новостите в класификацията на тумори на гърда по СЗО,  стратификатори на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми, както и нашият опит в геномното секвениране в клиничната практика, касаеща предиспозиция за рак на гърда и съвременни терапевтични стратегии за локално и ситемно лечение.

Вторият ден на Академията е посветен на мисията ни да обучаваме специализантите по програмата за Следдипломно обучение. Ще бъдат засегнати теми като нормална хистология на гърда, възрастови и физиологични вариации, епителни прилиферативни лезии без и с атипия. Участниците ще бъдат  запознати с препоръките за добра практика за макроскопска обработка на материали от гърда, преценка на ефекта от проведена неоадювантна химиотерапия,  морфологичните варианти на инвазивни карциноми, както и прогностични и предиктивни биомаркери.

Фокус на академията за обучение на специализанти ще бъдат и молекулярните подвидове карцином на гърда.

Теоретичната част ще бъде демонстрирана със случаи от практиката с помощта на интерактивна интернет базирана система за дигитална микроскопия, като биопсичните казуси ще бъдат достъпни предварително за регистрираните участници и ще бъдат обсъдени на 4 юни.