Продължете към съдържанието

„МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД обявява конкурс за лекари специализанти

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/ 22.01.2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ОБЯВЯВА КОНКУРС

по условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ / до изпълнение на учебната програма/

За длъжностите:

 • Лекар,специализант по кардиология – 1 места
 • Лекар,специализант по нефрология – 1 място
 • Лекар,специализант по ортопедия и травматология – 1 място
 • Медицински сестри, специализанти по Операционна и превързочна техника“ – 2 места
 1. Изисквания кам длъжността:
 2. Висше медицинско образование
 3. Членство в БЛС – за лекари
 4. Членство в БАПЗГ – за сестри
 5. Стаж в „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД е предимство
 6. Начин на провеждане на конкурса: интервю
 7. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 8. Заявление за участие в конкурс – свободен текст
 9. Автобиография
 10. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование
 11. Удостоверение от БЛС / БАПЗГ
 12. Копие на лична карта
 13. Свидетелство за съдимост
 14. Медицинско свидетелство
 • При провеждането на конкурса ще се вземат предвид:
 • Средният успех от следването и от държавните изпити – с коефициент 1
 • Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най – близки до специалността, за която се кандидатства – с коефициент 1
 • Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – с коефициент 1
 • Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността ( социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – с коефициент 2
 • Балът на кандидатите за длъжността лекар – специализант и медицинска сестра – специализант се формира като сбор от:
 • Средният успех от следването и от държавните изпити
 • Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най – близки до специалността, за която се кандидатства
 • Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства
 • Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

Кандидатът с най – висок резултат заема длъжността.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник / нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД, кабинет Медицински директор – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла във фоайето на входа  на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за провеждане на конкурс пред комисия и Управителя на болницата.

Краен срок за приемане на документи – 1 месец след публикуване на обявата.