Продължете към съдържанието

Днес откриха Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в МУ – Плевен

Днес официално беше открит Центъра по компетентност Леонардо да Винчи в МУ – Плевен, на който присъства министърът на образованието и науката акад. Николай Денков. Сред официалните гости бяха част от ръководството на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, екипите за изпълнение на проекта от партньорските организации – Медицински университет – Варна и Института по роботика към БАН. Церемонията уважиха кмета на Община Плевен и областния управител, ръководството на висшето училище, както и членовете на Настоятелството на университета.

Медицински университет – Плевен и партньорите завършиха изграждането на иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран Център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия. Целта на центъра е реализирането на високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти. През следващите 10 години центърът ще функционира на базата на високотехнологична проиновативна инфраструктура, включваща съвременно оборудване и специализиран софтуер. Това ще повиши конкурентоспособността на съществуващите институции и ще стимулира предприемачеството в региона и страната. Ще се създадат възможности за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на нови знания и технологии, обучение на студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия, патология, медицинска генетика и др. Изградена е високотехнологичната инфраструктура на Центъра за компетентност и са обучени екипи от учени и изследователи за работа в новоразкритите 10 лаборатории. В Департамента по персонализирана медицина изградените лаборатории са по геномна медицина и прецизна онкология и по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия  и телемедицина. В Департамента по 3D Медицина са оборудвани Лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и Лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност VR. В Департамента по минимално инвазивна хирургия лабораториите са три: интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия; лаборатория за стереотактични вакум аспирационни биопсии и лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия към Института по роботика на БАН. В Департамента по роботизирана хирургия дейност осъществяват три основни лаборатории: Център по роботизирана хирургия в МУ-Плевен; Център по роботизирана хирургия в МУ-Варна и експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към Института по роботика към БАН.